Ing. D. J. Berkhofffonds


Stichting ing. D. J. Berkhofffonds is een fonds vanuit de vroegere Bosbouw - en Cultuurtechnische Opleidingen te Velp en kan leningen verstrekken aan studenten en afgestudeerden van Van Hall Larenstein en Helicon opleidingen die (tijdelijk) in financieel moeilijke omstandigheden verkeren.

Geschiedenis
Het fonds is in 1928 opgericht onder de naam "Studiefonds t.b.v. leerlingen cursus A en B van de Nederlandse Heidemaatschappij". In 1972 ontstond hieruit de stichting "Studiefonds van de Vereniging Van Afgestudeerden van de Bosbouw en Cultuurtechnische school te Arnhem".
Na de splitsing van de scholen in Van Hall Larenstein en Helicon Velp en de daarop volgende fusies is de naam gewijzigd in "Ing. DJ. Berkhofffonds".

Voor wie?
Het fonds heeft een eigen kapitaal. Van de rente van dit kapitaal kunnen leningen verstrekt worden aan studenten of afgestudeerden van: het voormalig HBCS: Hogeschool van Hall Larenstein en voormalig MBCS: Helicon Netwerkschool MBO Velp. Bedrijven als de Heidemij (nu Arcadis), de Grontmij, enkele andere bedrijven, maar ook leden van VVA Larenstein, particulieren dus, hebben geld in het fonds gestort.

Studenten en afgestudeerden van Van Hall Larenstein en Heliconopleidingen die (tijdelijk) in financieel moeilijke omstandigheden verkeren, komen in aanmerking voor een lening, er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden om in aanmerking te komen. Wanneer er geen andere ondersteuningsmogelijkheden zijn, fungeert het fonds als 'vangnet'. De ondersteuning wordt als lening verstrekt en moet met rente worden terugbetaald.

Meer informatie
Wil je in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning van het DJ. Berkhofffonds?
Ga dan naar de site http://www.berkhofffonds.nl. Voor vragen kun je terecht bij Geerd Wyrdeman, docent Helicon Netwerkschool MBO Velp, telefoon 026-3840310 of stuur een email aan: g.wyrdeman@helicon.

Berkhoffprijs
Sinds enkele jaren heeft het bestuur van het Berkhofffonds een prijs ingesteld voor studenten van Helicon MBO Velp die hun examens hebben behaald en in de jaren dat ze op school zaten iets bijzonders hebben gepresteerd, bijvoorbeeld doordat ze een positieve bijdrage hebben geleverd aan de opleiding door creatieve ideeën of stimulerende activiteiten en door actief te zijn bij allerlei activiteiten van de school.
De uitreiking van de Berkhoffprijs vindt plaats tijdens een diplomering. De prijs is een geldbedrag ter waarde van € 250,00, een oorkonde en natuurlijk de eeuwige roem.

Winnaars van de ing. D.J. Berkhoffprijs zijn o.a. Inger van Leeuwen en Estelle Berrez (2012), Erik Versluijs (2013) en Helmer Weterings (2015).