CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VVA LARENSTEIN
d.d. 26 juni 2018, Hogeschool Van Hall Larenstein

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANWEZIG:

Bestuur                       Erwin van den Berg      Voorzitter/ Penningmeester a.i.

Wilco van Hout             Bestuurslid Regiozaken

Ereleden                     Jan Brinkman, Gijs Eikelenboom, Martin Hijink.

Leden                          Rutger de Graaf, Roland Bierdrager, Paul Jansen, Joop Hammink.

Gasten                      

VVA Magazine           

VVA bureau                 Christel Klaren                                     VVA bureau

                                   Nadine Reukers                                   VVA bureau

AFGEMELD:                Wander Boxem, Trudy Bos, Ruben de Haan, Stephan Eikemans, Remco Valk.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opening

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering op 26 juni 2018 om 18.30 uur.

Vaststellen agenda

      De agenda wordt vastgesteld.

Mededelingen en ingekomen stukken

Er wordt een moment stilgestaan bij de locatie Helicon Apeldoorn, welke over 2 weken sluit. Het is een bijzondere locatie voor deze vergadering, doorspekt van 100 jaar historie Van Hall Larenstein.

Andere mededeling komt van Christel Klaren met betrekking tot de Privacywetgevingen AVG, hieruit vloeien een aantal wijzigingen voort waar we druk doende mee zijn om dit te implementeren in onze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring.

Concept notulen ALV 24 april 2018

De notulen worden blad voor blad doorgenomen en er zijn geen wijzigingen of vragen.

      De ALV besluit de notulen redactioneel en inhoudelijk goed te keuren

 

Financiën  

Decharge kascommissie bestaat uit Gijs Eikelenboom en Rutger de Graaf; de kascommissie verklaart dat de boekhouding 2017 is gecontroleerd en geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De commissie stelt derhalve voor de penningmeester over het jaar 2017 decharge te verlenen.

                                                                                                                                                                                                                                       

Fusie VVA Larenstein - Aristaeus

Doel en  missie nieuwe alumnivereniging

De nieuw ontstane Alumnivereniging van Hogeschool Van Hall Larenstein, MBO Helicon Velp en Nordwin College staat voor verbinden van het werkveld met deelnemende opleidingen.

De rijke historie van zowel Aristaeus als Van Hall Larenstein zal worden gewaarborgd, dit is erg belangrijk.

De nieuwe alumnivereniging is voor:

(oud) studenten Van Hall Larenstein
(oud ) studenten Helicon MBO Velp
Nordwin Collega Leeuwarden
met extra aandacht voor doorstromers MBO naar HBO

 

Bestuur

Het fusie bestuur ziet er als volgt uit:

Paul Eugelink

Gerben Donker

Michel Tol, penningmeester

IJsbrand Velzeboer, secretaris

Erwin van den Berg, voorzitter

Dit is weliswaar geen gekozen bestuur maar het eerste bestuur = fusiebestuur, de komende jaren zullen hier stapsgewijs veranderingen in komen.

Financiën

De vermogens van VVA Larenstein en Aristateus worden samengevoegd;

Er moet een nieuwe kascommissie komen;

Stichting Arbeidsbemiddeling Velp blijft nodig qua btw-zaken;

Dit alles gaat plaatsvinden onder toeziend oog van de jurist van Hogeschool Van Hall Larenstein.

Contributie na fusie

Ingroeimodel Aristaeus

€50,- per jaar

Vestigingsplaats

De vestigingsplaats voor de nieuwe alumnivereniging is Velp; dit is heeft ieders goedkeuring.

Logo en Beeldmerk

Afspraken worden gemaakt met de VHL marketing afdeling met betrekking tot de kleur en afbeelding/naam nieuwe logo.

Activiteitenprogramma

We blijven fors inzetten op reünies en bijeenkomsten. De ALV zal niet veel groter worden in de toekomst door de fusie. De hieronderstaande activiteiten staan op de planning:

Carrièdag 5 oktober 2018 Velp en 16 januari 2019 Leeuwarden

Speed en Meet

Reünies en seniordagen

VAB dag

 

Uitreiking van de Ir. Sonnemaprijs

Nomineren Alumni van het jaar VVA Larenstein

Uitreiking prijs Alumni van het Jaar

Opmerking hierbij: VVA Larenstein heeft de Paul Schaap prijs; dit is een waardering voor mensen die zich zich intensief hebben ingezet voor onze vereniging. Deze willen we mogelijk ook op het activiteitenprogramma toevoegen. Dit wordt nader bekeken.

 

Presentatie concept statuten

Algemene ledenvergadering VVA Larenstein 24 april 2018

Algemene ledenvergadering Aristaeus 1 juni 2018

Algemene ledenvergadering VVA Larenstein 26 juni 2018

Algemene ledenvergadering Aristaeus Medio September 2018

 

Planning

Opening studiejaar augustus 2018
Presentatie bij een aansprekend event Hogeschool Van Hall Larenstein in overleg met het bestuur van de hogeschool.

Er is een nauwe band met Hogeschool Van Hall Larenstein, Peter van Dongen blijft investeren en er is consequent overleg met directie van school. De juristen van VHL heeft de statuten opgezet van de fusie en van de Stichting Arbeidsbemiddeling Velp.

Zaken omtrent het vermogen regelt de financiële afdeling van VHL

De marketing afdeling VHL gaat zich buigen over het logo van de nieuwe alumnivereniging.

In de statuten staat met betrekking tot de binding met school in die zin, dat wij een alumnivereniging van voor studenten van Van Hall Larenstein, Kortom in de fusie Aristaeus en VVA ziet VHL wel de partner voor de alumnivereniging.

 

Uitvoeringsprogramma

CRM hogeschool; het bestuur heeft een presentatie bijgewoond betreffende een nieuw CRM systeem. VVA mag participeren in het nieuw te implementeren systeem.

Digitale community; eveneens wordt er een digitale community gebrouwd bij de hogeschool. Hierdoor komen werelden bij elkaar, verschillende domeinen kunnen elkaar vinden op het platform.

Stichting Arbeidsbemiddeling Velp inpassen in nieuwe alumnivereniging. Hiertoe moet het bestuur wijzigen en 2 nieuwe bestuursleden vanuit Aristaeus erbij komen.

Bestuurlijke jaarplanning 2019 wordt gemaakt zodat overzichtelijk is wanneer en waar de vergaderingen plaats vinden.

Kennismaken met vertegenwoordigers besturen Helicon MBO Velp en Nordwin College

Kennismaken met vertegenwoordigers studenten en studieverenigingen, reunistenverenigingen Voeding als Basis (VAB), Quercus, Arbori Cultura, Reholitas, LaarX, Lucentis. Onderzoeken of er meer binding mogelijk is met de leden van de studieverenigingen en de VVA.

 

Bestuurszaken

De fusie bestuursleden zijn vastgesteld en blijven zo wanneer Aristaeus groen licht voor de fusie geeft in september aanstaande. Er wordt nog nader gekeken welke bestuursfunctie Wilco van Hout gaat bekleden.

Het fusie bestuur bestaat uit:

namens Aristaeus, Gerben Donker, bestuurslid
namens Aristaeus Michel Tol, penningmeester
namens Aristaeus IJsbrand Velzeboer, secretaris

namens VVA Larenstein Paul Eugelink, bestuurslid
namens VVA Larenstein, Erwin van den Berg, voorzitter

 

 Rondvraag

 Hoe wordt de uitkomst van de fusie in september gepresenteerd?

De fusie zal tijdens een aansprekend event worden bekendgemaakt.

Hoe is de relatie met VVA met het Berkhoff fonds en straks met de nieuwe alumnivereniging en het fonds?

Het Berkhoff fonds wil graag de administratie onderbrengen bij VVA, dit is nog onderwerp van gesprek met het bestuur van het fonds (bestaande uit Francien van den Berch, Erwin Roettert en Geert Wyrdeman; deze laatste gaat met pensioen en komt er een nieuwe voorzitter)

Stichting Berkhoff fonds en Stichting Steun blijven aansluiten bij het VVA en dus ook straks bij de nieuwe alumnivereniging.

 

 Sluiting

De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid.

 

Handtekening:

 

Erwin van den Berg                                               Paul Eugelink

voorzitter                                                               secretaris